หน้าแรก ประวัต บริการของเรา ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา แผนที่
***  บริษัท โซลิด คอนซัลแตนท์ จำกัด ยินดีให้บริการงานตรวจสอบอาคาร งานออกแบบเขียนแบบ งานรับเหมาก่อสร้าง งานควบคุมงาน ฯลฯ  ***   
  

 

 

        

 

 

 

      
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ (Building Inspection)

 
      
    - ตรวจสอบอาคารสูง (สูงจากพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้าตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป)
  - ตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่ใช้สอยทุกชั้นรวมกันตั้งแต
  ่    10,000 ตร.ม. ขึ้นไป)
  - ตรวจสอบอาคารพักอาศัยรวม (คอนโดมิเนียม  อพาร์ทเม้นท์ (แฟลต  เมนชั่น ฯลฯ)
    พื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป
    - ตรวจสอบสถานบริการที่มีพื้นที่ชั้นสอยทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 200 ตร.ม. ขึ้นไป
  - ตรวจสอบโรงงานที่มีขนาดความสูงมากกว่า 1 ชั้นและพื้นที่ใช้สอยทุกชั้นรวมกัน
     ตั้งแต่     5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
 - ตรวจสอบป้ายโฆษณาที่สูงเกิน 15 เมตรและติดตั้งบริเวณหลังคาอาคาร
     และมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ 25 ตร.ม.ขึ้นไป

 งานที่ปรึกษาและควบคุมงาน ( Consultant and Supervision )

  - ควบคุมและให้คำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรมเพื่อให้การก่อสร้าง
    เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - ควบคุมและตรวจสอบการใช้วัสดุ – อุปกรณ์ให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในแบบแปลน
  - ตรวจสอบและจัดทำรายการของงานที่เปลี่ยนแปลง ประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
     เพื่อใหงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
   - งานควบคุมและตรวจสอบการถมดินเพื่อปรับระดับแปลงที่ดิน

           งานออกแบบและเขียนแบบ ( Design and Drawing )

       
    
     - ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม โครงสร้าง ระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร 
       ที.วี.และโทรศัพท์
     - ออกแบบระบบประปาสุขาภิบาล และ บำบัดน้ำเสีย
    - ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
     - ออกแบบถนน  เขื่อนกันดิน  รั้ว
     

                           งานรับเหมาก่อสร้าง ( Construction )

       - อาคารที่พักอาศัย เช่น บ้าน อพาร์ทเม้นท์
       - อาคารสำนักงาน ตึกแถว  แฟลต
       - ถนน วางท่อระบายน้ำ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
       - โรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า
       - งานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ

                       งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง ( Estimation )

             
          - ถอดแบบรายการและประมาณการค่าก่อสร้างของงานประเภทต่าง ๆ
         
         
        
         
         

            


            งานวิเคราะห์และออกแบบปรับปรุงแก้ไขฐานรากที่มีปัญหา

           - อาคารหรือบ้านที่มีการทรุดตัว
           - ถนนที่มีการทรุดตัวหรือพังทลายของโครงสร้างที่รองรับชั้นผิวทาง
           - รั้วหรือเขื่อนกันดินพังที่ก่อสร้างตามแนวเขตที่ดิน