หน้าแรก ประวัต บริการของเรา ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา แผนที่
***  บริษัท โซลิด คอนซัลแตนท์ จำกัด ยินดีให้บริการงานตรวจสอบอาคาร งานออกแบบเขียนแบบ งานรับเหมาก่อสร้าง งานควบคุมงาน ฯลฯ  ***   
  

      

     

             

                     

       วัตถุประสงค

                      เนื่องจากการเจริญเติบโตของสังคมเมืองในประเทศส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจ้างงานทำให้
    มีการก่อสร้างอาคารเกิดขึ้นมากมายหลายประเภท  อาทิเช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่  พิเศษ  คอนโดมิเนียม  อพาร์ทเม้นท์
   โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงาน สถานบันเทิง  สถานบริการต่างๆ ตลอดจนป้ายโฆษณา  ฯลฯ ซึ่งสิ่งก่อสร้างต่างๆ
    เหล่านี้โดยปกติแล้วจะมีผู้เข้าไปใช้งานเป็นจำนวนมาก หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยของอาคารขึ้น  เช่น 
    การแตกร้าวทรุดตัว การเกิดอัคคีภัยฯลฯ ก็จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทั้งเจ้าของ
    อาคารและผู้ที่เข้ามาใช้อาคารนั้น
 
                      ดังนั้น  ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ออกประกาศกฎกระทรวง  ฉบับที่  33, 39, 47, 50  และ  55
    โดยอ้างอิงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับ  พ.ศ.  2522 และ 2543  และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบสภาพ
    โครงสร้างของตัวอาคาร  ระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของตัวอาคาร  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรงและ
    ความปลอดภัยในการใช้อาคารสำหรับเจ้าของอาคารและผู้ที่จะเข้าไปใช้อาคาร