หน้าแรก ประวัต บริการของเรา ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา แผนที่
***  บริษัท โซลิด คอนซัลแตนท์ จำกัด ยินดีให้บริการงานตรวจสอบอาคาร งานออกแบบเขียนแบบ งานรับเหมาก่อสร้าง งานควบคุมงาน ฯลฯ  ***   
  

      

 

     

       

                                            อาคารที่ต้องต้องตรวจสอ

        

                    1.  อาคารสูง  หมายถึง  อาคารที่มีบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอย  ที่มีความสูงจากระดับพื้นดินถึงพื้นดาดฟ้า
                         หรือยอดผนังใต้หลังคาจั่วตั้งแต่   23.00  เมตร  ขึ้นไป   
                    2.  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  หมายถึง  อาคารที่มีพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือทุกชั้นในหลังเดียวกัน 
                             รวมกันตั้งแต่  10,000   ตารางเมตร  ขึ้นไป
                    3.  อาคารชุมนุมคน  เช่น  หอประชุม  โรงเรียน  มหาวิทยาลัย  ฯลฯ  ซึ่งมีคนเข้าร่วมประชุม หรือทำกิจกรรม
                         ตั้งแต่ 500  คนขึ้นไป  หรือมีพื้นที่ที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่
                         1,000 ตารางเมตรขึ้นไป
                    4.  โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่  80  ห้องขึ้นไป
                    5.  สถานบริการต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้นตั้งแต่  200  ตารางเมตรขึ้นไป
                    6.  อาคารโรงงาน  ขนาดความสูงตั้งแต่ 1.5 ชั้น  และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่  5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
                    7.  อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมตั้งแต่  2,000  ตารางเมตร ขึ้นไป  เช่น  
                         คอนโดมิเนียมอพาร์ทเม้นท์  แฟลต  ฯลฯ  หากมีพื้นที่ไม่เกิน 5,000 ตร.ม. ยกเว้น 7 ปี แต่ถ้าเกิน
                         5,000 ตร.ม. ยกเว้น 5 ปี นับจากวันที่ กฏกระทรวงฉบับนี้บังคับใช้  (25 ต.ค. 2548) 
                    8.  โรงมหรสพ  สำหรับฉายภาพยนตร์  ละคร  ดนตรีหรือการแสดงรื่นเริงอื่นใดและวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้
                          สาธารณะชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ  โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
                    9.  ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดิน ตั้งแต่  15.00  เมตร ขึ้นไป  หรือ มีพื้นที่ตั้งแต่
                         50  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารและมีพื้นที่่

                      ตั้งแต่   25  ตารางเมตรขึ้นไป