หน้าแรก ประวัต บริการของเรา ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา แผนที่
***  บริษัท โซลิด คอนซัลแตนท์ จำกัด ยินดีให้บริการงานตรวจสอบอาคาร งานออกแบบเขียนแบบ งานรับเหมาก่อสร้าง งานควบคุมงาน ฯลฯ  ***   
  

      

     

       

                          หน้าที่ของผู้ตรวจสอบอาคาร

 

                ผู้ตรวจสอบอาคาร คือ  ผู้ที่ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ตรวจสอบอาคารตามที่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารกำหนด
    มีหน้าที่เข้าตรวจสอบอาคาร โดยตรวจสอบเรื่องโครงสร้างอาคาร ความปลอดภัยในการใช้อาคาร
    การดัดแปลงต่อเติม ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ ระบบดับเพลิง ป้ายทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ระบบไฟฟ้า
    และแผนบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อจัดทำเป็นรายงานการตรวจสอบอาคารให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น
    เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตใช้อาคารนั้นๆ
        
                    ผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบอาคารได้นั้นจะต้องเป็นวิศวกรหรือสถาปนิกที่มีใบประกอบวิชาชีพผ่านการอบรมหลักสูตร
    ผู้ตรวจสอบอาคารไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง   จากนั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้จากสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก        
    จึงจะไปขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารกับกรมโยธาธิการและผังเมืองได้  และต้องมีการทำประกันวิชาชีพจึงจะ            
    เป็นผู้ตรวจสอบอาคารได้โดยสมบูรณ์           
 
                    1.   ทำการตรวจสอบสภาพอาคาร และ อุปกรณ์ประกอบ ตามแผนบริหารจัดการ ของผู้ตรวจสอบ
                    2.   จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร และ อุปกรณ์ประกอบ ให้แก่เจ้าของอาคาร
                    3.  หากพบว่ามีบางรายการ ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้จัดทำข้อ เสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
                         แก่เจ้าของอาคาร