หน้าแรก ประวัต บริการของเรา ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา แผนที่
***  บริษัท โซลิด คอนซัลแตนท์ จำกัด ยินดีให้บริการงานตรวจสอบอาคาร งานออกแบบเขียนแบบ งานรับเหมาก่อสร้าง งานควบคุมงาน ฯลฯ  ***   
  

      

 

     

       

                                บทกำหนดโทษ

                                                

                   
                             บทลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ใดไม่ส่งรายงานตรวจสอบอาคาร   ต้องระวาง
       โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   นอกจากนี้ ยังต้องระวางโทษปรับอีก            
       วันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง  และยังมีผลกระทบในกรณีที่ต้องใช้ใบรับรองอาคาร          
       ประกอบในเอกสารขออนุญาตอื่น  เช่น ใบอนุญาตประกอบการโรงงาน และใบอนุญาตประกอบการโรงแรม เป็นต้น